Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle via de websitewww.matchpoint23.nl gesloten overeenkomsten tussen Matchpoint23, handelend onder de naam Matchpoint23 (hierna te noemen Matchpoint23), en de consument (hierna te noemen koper). Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door Matchpoint23 worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2. Aanbiedingen / overeenkomsten 

De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. 

Een koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order via de Matchpoint23 website van Matchpoint23; www. Matchpoint23.nl. 

De orderbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een PDF-bestand die de koper per email wordt toegestuurd. De koper dient zelf de bestelling te controleren, en eventuele fouten in het bezorgadres of bestelde artikelen zo tijdig mogelijk aan Matchpoint23 te melden. 

Kosten voortvloeiend uit foutief ingevoerde gegevens komen anders geheel voor risico van de koper. 

Alle aanbiedingen van Matchpoint23 zijn vrijblijvend en Matchpoint23 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Matchpoint23. Matchpoint23 is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Matchpoint23 dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Matchpoint23 is niet verantwoordelijk voor type- of andere fouten op haar website. 

3. Prijzen 

De door Matchpoint23 genoemde prijs is inclusief 21% BTW en in Euro tenzij anders vermeld, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

4. Betaling 

Betaling kan geschieden middels iDeal. Indien aan een betaalmethode kosten zijn verbonden die aan de koper worden doorberekend, wordt dit altijd vooraf vermeld. 

Indien binnen drie weken na het plaatsen van een bestelling géén betaling is ontvangen wordt de overeenkomst zonder berichtgeving ontbonden. Matchpoint23 verzendt niet onder rembours. 

5. Beschadigde en onjuist geleverde producten 

Wanneer de koper constateert een onjuist danwel beschadigd product te hebben ontvangen dient de koper Matchpoint23 hiervan binnen 3 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen via info@matchpoint23.nl Matchpoint23 zal vervolgens contact opnemen met de koper teneinde deze alsnog een correct exemplaar te doen toekomen, danwel de betaalde kosten te restitueren. In het geval van een retourzending worden de kosten daarvoor door Matchpoint23 aan de koper vergoed. 

6. Garantie / Reclamatie 

Voor alle door Matchpoint23geleverde producten zijn de garantiebepalingen van de desbetreffende leverancier/importeur van kracht. Er wordt uitsluitend garantie verleend indien de bij het product verstrekte informatie en richtlijnen in acht zijn genomen, en de orderbevestiging van de aankoop kan worden overlegd. Uitgesloten van garantie is schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik. Indien de koper schade ondervindt aan een product die niet als slijtage door redelijk gebruik kan worden aangemerkt dient de koper allereerst contact op te nemen met de klantenservice van Matchpoint23. Matchpoint23 treedt vervolgens in overleg met de leverancier/importeur die de compensatie aan de koper bepaalt op basis van de wettelijke garantiebepalingen. 

7. Recht van ontbinden / cool-down periode 

De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling de mogelijkheid de geleverde producten te beoordelen. Tijdens deze periode heeft de koper het recht om de koop te herroepen, en de koopovereenkomst – zonder opgave van reden – te ontbinden. Voorwaarde is dat de producten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn. 

Herroepen van de koop kan via het herroepingsformulier op de website, waarvan de koper de link in de orderbevestiging per email is meegestuurd. Nadat de koper het formulier heeft verstuurd wordt de herroeping automatisch geregistreerd, en kan de koper het label downloaden voor kosteloze retourzending. Mocht de koper niet in de gelegenheid zijn het formulier op de website, dan kan ook het herroepingsformulier als opgenomen in de Algemene Voorwaarden per reguliere post worden verstuurd. 

De koper draagt zelf de zorg en kosten voor retourzending in een deugdelijke verpakking. Matchpoint23 restitueert het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst via de door de koper gebruikte betalingsmethode. Kosten verbonden aan de betaalmethode worden niet gerestitueerd. In geval van beschadiging ten gevolge van onzorgvuldig verpakken bij retourzending wordt slechts de restwaarde van het product vergoed. 

8. Ruiling 

Alle artikelen kunnen – mits ONGEBRUIKT – binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild danwel kan de koopovereenkomst worden ontbonden. De koper dient Matchpoint23 binnen de gestelde periode te informeren via info@matchpoint23.nl De koper ontvangt vervolgens binnen 2 werkdagen instructies voor het retourneren van de bestelling. De koper draagt zelf de zorg en kosten voor retourzending in een deugdelijke verpakking. 

In de volgende situaties kan er niet geruild worden: 

het artikel is gebruikt. 

de koper is afgeweken van gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies 

het artikel is niet compleet 

9. Verzending 

Verzendingen geschieden voor risico van Matchpoint23. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Matchpoint23. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. 

Bij het afrekenen op de website worden de verzendkosten vermeld. Deze kosten worden berekend op grond van gewicht en regio, en of de bestelling kan worden verstuurd per normale post. Hierdoor kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat verzendkosten achteraf worden aangepast. In dat geval neemt Matchpoint23 altijd contact op met de koper, waarbij deze in de gelegenheid wordt gesteld de koopovereenkomst alsnog te ontbinden. 

Matchpoint23 is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De kosten die in deze gemaakt worden zijn altijd voor rekening van Matchpoint23. Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op de koper. 

De kosten die verbonden zijn aan het verzenden van de bestelling zijn tot 100,- euro, 6,95 euro. Als u meer dan 100,- euro aan producten besteedt dan is de verzending gratis.

10. Wet op de privacy 

Persoonlijke gegevens van de koper worden enkel en alleen gebruikt voor afhandeling van de bestelling en voor correspondentie m.b.t. gedane bestellingen en betalingsafhandelingen. Gegevens uit het klantenbestand worden nimmer aan derden overdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Bij het versturen van uw persoonlijke gegevens naar onze webserver wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. 

Matchpoint23 verstuurt enkel reclame in de vorm van een digitale nieuwsbrief indien de koper zich daar uitdrukkelijk voor heeft aangemeld op de website. In iedere nieuwsbrief treft de koper bovendien een link aan waarmee deze zich eenvoudig afmeldt. 

11. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Matchpoint23 in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Matchpoint23 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Matchpoint23 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

12. Aansprakelijkheid 

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Matchpoint23 in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Matchpoint23 niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Matchpoint23. De koper vrijwaart Matchpoint23 te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Matchpoint23 blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Matchpoint23 de koper maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Matchpoint23 ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

13. Overige bepalingen 

Wanneer door Matchpoint23 gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. 

De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Matchpoint23 deze voorwaarden soepel toepast.